DOJAVI VEST

Za razliku od ostalih, objavljivaćemo pitanja, informacije i komentare naših čitalaca o najaktuelnijim temama iz života i rada našeg naroda, naših građana, boreći se za istinu, pravdu i čestitost. Molimo naše čitaoce da uvaže dostojanstvo i pristojnost, jer ne možemo objavljivati tekstove mržnje, laži, provokacija i sličnog sadržaja. Želimo slobodu govora i misli u punom značenju kako bi ispoštovali osnovne principe ljudskih prava i obaveza.