JAVNI OGLAS O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA „PRODAVNICA RUDAR“

0
76
Foto: facebook.com
ČITAJ MI!

1. Predmet izdavanja u zakup putem javnog oglašavanja i prikupljanja pisanih ponuda je poslovni prostor – dve prostorije u Naselju Bogovina u ukupnoj površini od 186 m2 a koji se nalazi na kp.br. 3922/1 KO Bogovina, upisana u list nepokretnosti 222, na period od 5 godine, za prodavnicu mešovite robe.

2. Uslovi koje ponuđač treba da ima:
-Da je registrovan kod nadležnog organa odnosno upisan u odgovarajuće registre za obavljanje delatnosti koja je predmet zakupa;
-Da je uplatio depozit u iznosu od 16.740,00 dinara na račun Zakupodavca br. 325-9500600002767-91, utvrđen na osnovu jedne početne mesečne zakupnine. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku je 8 dana od dana otvaranja ponude. Ukoliko podnosilac ponude ne prihvati početnu visinu zakupnine gubi pravo na vraćanje depozita;
-Da mu u roku od 2 godine pre dostavljanja ponude nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet zakupa;
-Da nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom merom obavljanja delatnosti;

3. Ponuda treba da sadrži :
-Osnovne podatke o zainteresovanom licu, overenu fotokopiju Rešenja o upisu u Agenciju za privredne registre i potvrdu o PIB-u kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave;
-Dokaz o uplati depozita i broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita;
-Iznos zakupnine koja se nudi;

4. Početna cena zakupnine je 90 dinara po m2 mesečno.

5. Poslovni prostor se može razgledati svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 12,00 časova kao i vršenje uvida u dokumentaciju poslovnog prostora.

6. Lice kome je izdat poslovni prostor u zakup obavezno je da koristi poslovni prostor u skladu sa namenom koja je utvrđena ugovorom, ne daje poslovni prostor u podzakup odnosno ne daju drugom licu na korišćenje, do 15-og u mesecu plaća zakupninu za prethodni mesec, plaća troškove električne energije i ostale komunalne usluge, preda poslovni prostor u ispravnom stanju nakon isteka vremena zakupa, nadoknadi eventualnu štetu nastalu u poslovnom prostoru koja je nastala za vreme korišćenja.

7. Rok za podnošenje ponuda je 14.07.2022.godine u 12,00 časova. Ponude se podnose u zatvorenim kovertama na adresu Zakupodavca – RMU „Bogovina“ bb 19372 Bogovina, sa naznakom Komisiji za sprovođenje postupka izdavanja u zakup poslovnog prostora.

Otvaranje ponuda će se obaviti 15.07.2022.godine u 12,00 časova.

Postupak prikupljanja pisanih ponuda sprovešće se i ukoliko pristigne jedna ponuda.

Neblagovremene, nepotpune, neprihvatljive i nezatvorene ponude neće biti razmatrane.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име