PočetnaIstočna SrbijaBorKOD BORA ĆE SE GRADITI TRI NASELJA ZA OKO 2.250 STANOVNIKA -...

KOD BORA ĆE SE GRADITI TRI NASELJA ZA OKO 2.250 STANOVNIKA – U NOVIH 900 KUĆA PREDVIĐENO I PRESELJENJE SELA KRIVELJ

Bor, 7. jun – Grad Bor oglasio je javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije za formiranje stambenih naselja na potesu Trujkanov potok. Planska rešenja, pravila uređenja i pravila građenja utvrđena u planu detaljne regulacije odnose se na tri nova naselja („A“, „B“ i „V“) koja su, kako piše, predviđena za doseljavanje iz gradskog i ruralnog područja Grada Bora kao i domaćinstava iz Krivelja i drugih naselja ugroženih rudarskim aktivnostima.
Izgradnju i opremanje novih naselja, kako se navodi u dokumentu, sporazumno će finansirati Grad Bor, Serbia Zijin Copper doo Bor i Serbia Zijin Mining doo Bor.
Prostor za izgradnju novih naselja određen je, kako se navodi, u saradnji između nadležnih ministarstava i Gradske uprave Bor i nalazi se na području katastarskih opština Šarbanovac, Zlot IV i Brestovac, pored državnog puta DP I B- 37 i „novog zlotskog puta“, približne površine 19,30 km2. Od granice gradskog građevinskog područja Bora udaljen je oko 3 km.
Na lokacijama novih naselja je, prema dokumentu, moguće formirati oko 750-900 okućnica. Računajući sa prosečnom veličinom domaćinstava od 2,5 člana na području Grada Bora (prema Popisu 2022. godine) nova naselja bi brojala oko 2.000-2.250 stanovnika.
Ukupna površina naselja „A“ obuhvata 136,04 ha. Severni deo naselja će, osim stanovanja, sadržati i javne sadržaje u okviru planiranog društvenog centra koji je lociran na prirodnom uzvišenju, sa ulićnom mrežom polukružnog oblika oko centra i građevinskim parcelama manjih površina (do 10 ari) za porodično stanovanje domaćinstava koja se neće baviti poljoprivredom. Stanovanje za poljoprivredna domaćinstva predviđeno je u južnom delu naselja.
severnom delu naselja „A“ uz državni put DP I B -37 prema Boru, predviđeno je formiranje etno parka (1,28 ha), sportskih terena (2,58 ha), privredne zone (7,28 ha) i novog groblja sa kapelom (8,85ha). Delovi postojećih naselja koji se nalaze u okruženju novog naselja imaće pristup javnim sadržajima naselja „A“.
Zona stanovanja može da se podeli na dve celine – severni i južni deo – koji su međusobno povezani glavnom naseljskom saobraćajnicom.
U severnom delu je predviđen društveni centar (4,23 ha) sa multifunkcionalnom namenom (kultura, administracija, sport i sl.), crkvom sa konakom, osnovnom školom i dečijim vrtićem.
Koncept urbanističkog rešenja naselja „A“ (Foto: Grad Bor/ Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije)
južnom delu stambene zone nalazi se nekoliko postojećih objekata sa okućnicama i poljoprivrednim površinama čiji su vlasnici na ranom javnom uvidu na zboru u Šarbanovcu insistirali da se njihova imovina koja im predstavlja osnovni izvor egzistencije ne obuhvati novim naseljem. Gradska uprava Bora je podržala taj zahtev.
U vezi s tim, urbanističko rešenje, odnosno, pretežna namene prostora i parcelacija za južni deo naselja „A“ u Planu detaljne regulacije urađeni su tako što su iz preparcelacije izuzete parcele koje su u svojini domaćinstava koja poseduju zemljište, stambene i druge objekte u granicama južnog dela naselja „A“, kao i brojne parcele u svojini drugih domaćinstava koje nisu mogle da budu obuhvaćene planskom regulacijom u Planu detaljne regulacije.
Sva domaćinstva čija će imovina biti predmet otkupa za potrebe izgradnje novih naselja „A“, „B“ i „V“ imaće pravo da otkupe po jednu novu građevinsku parcelu po svom izboru u jednom od planiranih novih naselja uz mogućnost da izgrade na parceli predviđene objekte.
Novo naselje „B“ ima značajna prirodna ograničenja (jaruge, strme doline, vodotoka) kao i ograničenja vezana za delove postojećih naselja. Područje naselja graniči se u severnom delu sa opštinskim putem OP-11. Građevinsko područje novog naselja je podeljeno na tri celine povezane postojećom saobraćajnicom, sa ciljem iz razloga da delovi postojećeg naselja ne budu obuhvaćeni granicom građevinskog područja novog naselja.
Novo naselje „B“ zauzima površinu od 139,33 ha. Najveći deo naselja zauzima porodično stanovanje seoskog tipa (88,60 ha). Stambena zona se sastoji od dva dela, prostorno odvojeni zbog zaobilaženja postojećih stambenih grupacija. Veći deo zone stanovanja nalazi se pored opštinskog puta OP-11 gde je lociran i društveni centar (5,33 ha). Pored manjeg dela stambene zone (u istočnom delu naselja) rezervisane su površine za etnopark (2,91 ha) i sport i rekreaciju (2,26 ha). Na posebnoj lokaciji predviđeno je formiranje novog groblja (5,94 ha).
Novo naselje „V“ zauzima površinu od 145,7 ha, nalazi se pored opštinskog puta OP-11 u blizini/napram naselja „B“. Veći deo površina novog naselja predviđen je za stanovanje (83,64 ha). U zapadnom delu stambene zone predviđen je društveni centar (5,23 ha) sa etnoparkom (5,08 ha), a u južnom delu stambene zone površina za sport i rekreaciju (4,27 ha) i groblje (5,43 ha).
Koncept urbanističkog rešenja naselja „B i „V“ (Foto: Grad Bor/ Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije)
Za sva tri naselja predviđena su četiri modela kuća različite veličine (80, 100, 120 i 140 m2 neto) sa podvarijantama koje su prilagođene položaju porodične kuće prema ulici i nagibu terena. Na građevinskoj parceli (20–30 ari) postoji mogućnost izgradnje pomoćnih i ekonomskih objekata i formiranje voćnjaka i bašti. Na krovovima objekata moguće je postavljanje solarnih panela.
Predviđeno je da nova i postojeća domaćinstva, budu priključeni na javnu vodovodnu, energetsku i telekomunikacionu mrežu.
Društveni centri predviđeni u sva tri naselja biće izgrađeni u skladu sa potrebama doseljenog stanovništva, a prema uslovima nadležnih gradskih organa i institucija nadležnih za oblast kulture, obrazovanja, zdravstvene, socijalne, veterinarske i druge zaštite. U vezi sa izgradnjom verskih objekata konsultovana je Timočka eparhija Srpske pravoslavne crkve.
Predviđena su nova („humana“) groblja u svim novim naseljima za prenošenje grobnih mesta iz postojećih grobalja (koja su predviđena za izmeštanje) kao i za formiranje novih grobnih mesta. Sahranjivanje uginulih domaćih životinja rešavaće se na nivou Grada.
Predviđeno je ozelenjavanje i pejzažno uređenje novih naselja, formiranje parkovskih površina i terena za sport i rekreaciju.
Posebna površina za privredne aktivnosti predviđena je u okviru budućeg naselja „A“ prostor će moći da koriste domaćinstva iz novih naselja, kao i domaćinstva koja sada žive u neposrednom okruženju.
Tri naselja će direktno biti povezana posebnom javnom saobraćajnicom.
Naručilac plana je Grad Bor, finansijer Serbia Zijin Copper, a obrađivač plana Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije. Javni uvid trajaće do 3. jula.
Izvor: eKapija
RELATED ARTICLES
Continue to the category

ODGOVORI

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde